ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu

DrzwiOtwarte 2020popr

 

Harmonogram matur próbnych

Email Drukuj PDF

Poniżej publikujemy harmonogram matur próbnych (zgodnie z informacją CKE) odbywających się od 2 do 8 kwietnia: 

Matury probne TABELA 1

Harmonogram dyżurów pedagoga

Email Drukuj PDF

Dyzury pedagoga

Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 14:06

Harmonogram pracy z nauczycielami online

Email Drukuj PDF

Harmonogram

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 16:59

Zasady organizacji zdalnego nauczania i oceniania

Email Drukuj PDF

Zasady organizacji zdalnego nauczania i oceniania

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu

w związku z ograniczonym funkcjonowaniem placówki z powodu epidemii COVID -19, które będą obowiązywać od 25.03.2020 r. do odwołania.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły wprowadza następujące zasady funkcjonowania placówki:

Nauczyciele:

 1. Prowadzą edukację w formie zdalnego nauczania.

 2. Podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik LIBRUS.

 3. Informują uczniów i rodziców o sposobie i trybie prowadzonych przez siebie zajęć.

 4. Korzystają z materiałów opublikowanych na sprawdzonych portalach, platformach edukacyjnych (np. https://epodreczniki.pl) i stronach internetowych wybranych instytucji kultury, urzędów.

 5. Decydują o wyborze sposobu prowadzenia zajęć, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu oraz możliwości techniczne uczestników.

 6. Przygotowują tematy projektów interdyscyplinarnych, z których uczniowie uzyskają oceny

z więcej niż jednego przedmiotu.

 1. Zwracają szczególną uwagę na równomierne obciążanie uczniów zajęciami w danym dniu,

a także uwzględniają ich możliwości psychofizyczne oraz zasady bezpiecznego korzystania

z urządzeń elektronicznych.

 1. W godzinach od 8.00 do 15.00 w dni robocze przesyłają materiały edukacyjne
  i polecenia do samodzielnej pracy uczniów za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

 2. Udostępniają swój służbowy adres e-mail do kontaktu dla uczniów i rodziców. Na ten adres uczniowie przesyłają wykonane przez siebie prace, które będą oceniane na bieżąco. Uzyskane oceny będą wpisywane do dziennika LIBRUS z wagą 1 lub 2.

 3. W godzinach od 9.00 do 13.00 w dni robocze pełnią dyżury online z wykorzystaniem platform (microsoft teams, zoom join meeting) według ustalonego harmonogramu.

 4. Kontrolują na bieżąco aktywność uczniów - odbierane wiadomości, obecność

na grupie.

 1. Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy informują uczniów i ich rodziców

o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,

czyli uczniów klas III do 26 marca 2020 r. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej nauczyciel w porozumieniu z uczniem i rodzicem ustala sposób i termin poprawienia oceny.

Uczniowie:

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik LIBRUS.

 2. Codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 sprawdzają korespondencję

w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

 1. Wykonują zlecone zadania i przesyłają je nauczycielom w określonym terminie. Otrzymują oceny z zadanych prac. Uzyskane oceny będą wpisywane do dziennika LIBRUS z wagą 1 lub 2.

 2. Korzystają z pomocy nauczyciela w czasie dyżurów online (na Microsoft teams, zoom join meeting) wg umieszczonego na stronie internetowej szkoły harmonogramu.

 3. Korzystają z urządzeń elektronicznych z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej
  i bezpieczeństwa w sieci.

Rodzice:

 1. Podstawowym narzędziem komunikacji jest dziennik LIBRUS.

 2. Codziennie w dni robocze sprawdzają korespondencję w dzienniku elektronicznym.

 3. Motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa w sieci.

 4. Informują dyrektora szkoły o spostrzeżeniach i trudnościach związanych z realizacją nauczania online telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika LIBRUS.

Ze względu na zaistniałą sytuację zostaje zmniejszona o połowę określona w Statucie ilość ocen cząstkowych koniecznych do klasyfikacji rocznej.

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 16:58

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

W związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się Koronawirusa, od 12 do 25 marca br. w szkole nie będzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Drzwi Otwarte zaplanowane na dzień 21 marca 2020 r. zostają również odwołane.

Wszystkich Rodziców prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej (link poniżej):

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.DOCX

Poprawiony: piątek, 13 marca 2020 10:31

Strona 1 z 124